Mobirise

REGULAMIN KONFERENCJI KADRY I PŁACE

Postanowienia wstępne
1. Organizatorami Konferencji Kadry i Płace w 2019 roku są Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej Firma Szkoleniowo-Consultingowa Anna Denkiewicz-Jamanek oraz Praktyczne Szkolenia Prasołek & Sawicki Spółka jawna.
2. Termin i miejsce Konferencji Kadry i Płace 2019: 13-14 grudzień 2018 roku w Hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie (Plac Artura Zawiszy 1, 02-025 Warszawa).
3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Zgłaszających, Uczestników, Sponsorów, Prelegentów i Organizatorów.
4. Zgłaszającym, jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zgłasza Uczestników do udziału w Konferencji – Zgłaszającym jest podmiot, którego dane zostały podane dla potrzeb wystawienia faktury. W przypadku osób fizycznych Zgłaszający może być jednocześnie Uczestnikiem.
5. Uczestnikiem Konferencji jest osoba, której udział w Konferencji został potwierdzony przez Organizatora.
6. Przesłanie formularza rejestracyjnego ze zgłoszeniem w charakterze Uczestników osób innych niż zgłaszający jest jednoznaczne z oświadczeniem Zgłaszającego, że dane Uczestników zostały podane w oparciu o ich zgodę. Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość tego oświadczenia.
7. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
Warunki udziału w Konferencji i zgłoszenia na Konferencję
8. Warunkiem uczestnictwa Uczestników w Konferencji jest spełnienie łącznie następujących warunków:
a) wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego online lub skan mailem na adres szkolenia@cwpp.pl lub biuro@praktyczneszkolenia.com oraz
b) otrzymanie potwierdzenia udziału w Konferencji od Organizatora.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika przez wypełniającego zgłoszenie rejestracyjne.
10. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na Konferencji, o przyjęciu na Konferencję decyduje kolejność zgłoszeń.
11. Osoby, które zarejestrują się po wyczerpaniu puli miejsc, mogą poprosić o umieszczenie na liście rezerwowej i mogą zostać przyjęte na Konferencję, w miarę wolnych miejsc.
12. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem strony internetowej upływa w dniu 6 grudnia 2018 r.
13. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa za zgodą Organizatorów i w miarę dostępności miejsc.
Opłaty konferencyjne
14. Koszt udziału w Konferencji zależy od wybranego pakietu i jest dostępny na stronie internetowej Konferencji w zakładce Opłaty i terminy.
15. Zamawiający, który wypełnił formularz rejestracyjny na stronie internetowej Konferencji lub przesłał zgłoszenie (skan) mailem zobowiązany jest do dokonania wpłaty na wskazane przez Organizatora konto po otrzymaniu faktury VAT.
16. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Organizatora nie wcześniej niż na miesiąc przed terminem rozpoczęcia Konferencji i nie najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia Konferencji i przesłana na adres e-mailowy jednego z Uczestników podany w formularzu. Termin płatności faktury wynosi 14 dni.
Zakwaterowanie i dojazd
17. Koszt dojazdu Uczestnik lub Zamawiający pokrywa we własnym zakresie.
18. Organizator nie zapewnia noclegów.
19. Zainteresowani noclegiem w dniu poprzedzającym Konferencję, jak również po niej zobowiązani są we własnym zakresie go opłacić. Rezerwacji można dokonać osobiście poprzez bezpośredni kontakt z Hotelem w którym odbywa się Konferencja, w miarę dostępności pokoi hotelowych lub w innym Hotelu wybranym przez uczestnika. Informacje dotyczące Hoteli w pobliżu miejsca konferencji - można uzyskać u Organizatora.
20. W przypadku korzystania przez Uczestnika Konferencji z dodatkowych usług oferowanych przez Hotel, w którym odbywa się konferencja lub w którym Uczestnik nocuje, koszty dodatkowych usług ponosi Uczestnik Konferencji.
21. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscu zakwaterowania.
Zasady organizacji Konferencji
22. Uczestnik po przybyciu na miejsce Konferencji zobowiązany jest do stawienia się niezwłocznie w recepcji Konferencji w celu rejestracji oraz pobrania identyfikatora. Uczestnik konferencji zobowiązany jest nosić identyfikator przez cały czas trwania Konferencji.
23. Podczas części merytorycznej (na salach konferencyjnych i w części wystawienniczej) oraz podczas części integracyjnej w trakcie trwania Konferencji mogą przebywać wyłącznie Uczestnicy, którzy posiadają identyfikator umieszczony w widocznym miejscu. Osoby nie posiadające identyfikatora nie zostaną wpuszczone do części obiektu, gdzie odbywa się Konferencja.
Zasady rezygnacji z udziału w Konferencji
24. Zgłaszający może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji wszystkich lub niektórych ze zgłoszonych przez niego Uczestników. Rezygnacja z udziału w Konferencji zgłoszonego Uczestnika powinna być dokonana wyłącznie w formie mailowej na adres szkolenia@cwpp.pl lub biuro@praktyczneszkolenia.com w terminie do 6 grudnia 2018 r., w tym przypadku kwota opłaty za uczestnictwo zostanie zwrócona w 100%.
25. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji po dacie 6 grudnia 2018 r., a przed terminem 10 grudnia 2018, Zgłaszający wypłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości 50% opłaty konferencyjnej za pakiet wybrany przez Zgłaszającego dla Uczestnika, który nie weźmie udziału w Konferencji.
26. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji w dniu 10 grudnia 2018 roku lub później, Zgłaszający zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości 100% opłaty konferencyjnej za pakiet wybrany przez Zgłaszającego dla Uczestnika, który nie weźmie udziału w Konferencji.
27. W przypadku nieodwołania zgłoszenia i nie wzięcia udziału w Konferencji przez Uczestnika, Zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty opłaty konferencyjnej.
28. Jeśli Uczestnik nie może wziąć udziału w Konferencji z przyczyn losowych, które nastąpiły po dacie 6 grudnia 2018 r. – Zgłaszający powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Organizatora i przedstawić dokumenty to poświadczające. W tym przypadku Organizator może zaniechać obciążenia Zgłaszającego karami za rezygnację. Sytuacje będą rozpatrywane w sposób indywidualny i zależy wyłącznie od decyzji Organizatora.
29. Zgłaszający ma prawo zgłosić udział innego Uczestnika niż wskazany w pierwotnym zgłoszeniu w terminie do dnia 10 grudnia 2018 roku.
Odpowiedzialność Organizatora
30. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca, awaria zasilania obiektu w energię elektryczną itp.), Zgłaszającemu nie przysługuje prawo do odszkodowania. Organizator w takim przypadku zwraca jedynie kwotę wpłaconą przez Zgłaszającego i wystawia fakturę korygująca.
31. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania, lub przełożenia terminu Konferencji. Zgłaszający o tych zmianach zostanie niezwłocznie poinformowany.
32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wywołujące szkodę Uczestnikowi lub Zgłaszającemu oraz za wszelkie szkody spowodowane przez Uczestników, niezależnie od przyczyny ich powstania, za wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora, stwierdzonej prawomocnym wyrokiem.
33. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
Dane osobowe
34. Informacje dotyczące danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, dostępnym na stronie: www.konferencjakadryiplace.pl
35. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504). Fotografowanie i filmowanie: treści prezentowane na konferencji / wydarzeniu kulturalnym są przedmiotem ochrony prawno-autorskiej. Również wizerunek i głos prelegentów stanowi ich prawem chronione dobro osobiste. Wobec powyższego bez zgody organizatorów zabroniona jest rejestracja konferencji oraz rozpowszechnianie zarejestrowanych treści.
Zasady bezpieczeństwa
36. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać niniejszego Regulaminu i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu Konferencji.
37. Zabronione jest wnoszenie na teren Konferencji własnego alkoholu i środków odurzających. Osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających mogą zostać wyprowadzone z obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
38. Na terenie obiektów, poza miejscami do tego celu wyznaczonymi, w których prowadzone są działania związane z Konferencją, obowiązuje całkowity zakaz palenia (obejmuje także e-papierosy).
Postanowienia końcowe
39. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Konferencji.
40. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu oraz prelegentów
41. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel. (22) 357 27 79, 518-620-190 oraz adresami e-mail: szkolenia@cwpp.pl, biuro@praktyczneszkolenia.com.
42. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
43. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Adres

13 - 14 grudzień 2018 Warszawa, Hotel Radisson Blu Sobieski

Dane kontaktowe

e-mail:
biuro@cwpp.pl
biuro@praktyczneszkolenia.com
telefon:
(22) 357-27-79
518 – 620 – 190
www.cwpp.pl
www.praktyczneszkolenia.com