Mobirise

PROGRAM KONFERENCJI

KADRY I PŁACE 2019

Dzień 1

9:00-9:20 Rejestracja uczestników konferencji i powitalna kawa

Panel 1

9:20-10:20 Monika Frączek

Nowe zasady prowadzenia i przechowywania akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji w sprawach z zakresu prawa pracy w 2019 roku. 

1. Wprowadzenie do Kodeksu pracy okresów przechowywania dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych pracowników oraz ich pozostałej dokumentacji w sprawach z zakresu prawa pracy oraz różnicowanie długości okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej w zależności od daty nawiązania stosunku pracy z danym pracownikiem, 

2. Zasady postępowania z dokumentacją pracowniczą po upływie okresów na jej przechowywanie, 

3. Powrót pracownika do pracy u danego pracodawcy, sprawa sądowa albo likwidacja pracodawcy w okresie przechowywania dokumentacji – zasady prawidłowego postępowania, 

4. Obowiązek informowania odchodzących z pracy pracowników o okresie przechowywania ich dokumentacji pracowniczej, terminie na jej odebranie przez pracownika, terminie na zniszczenie, do upływu którego dokumentacja taka będzie mogła być odebrana warunkowo – informacja wydawana razem ze świadectwem pracy (zasady jej poprawnego sporządzenia), 

5. Obowiązek wydawania kopii całości lub części przechowywanej dokumentacji pracowniczej na wniosek pracownika, byłego pracownika (albo uprawnionej osoby), 

6. Obowiązek zwrócenia pracownikowi, byłem pracownikowi (ewentualnie innej uprawnionej osobie) poprzedniej postaci dokumentacji w terminie 30 dni – w razie podjęcia przez pracodawcę decyzji o zmianie postaci przechowywanej dokumentacji z papierowej na elektroniczną. 

Panel 2 

10:20 – 11:20 Łukasz Prasołek

Zasady prowadzenia akt osobowych obowiązujące od 2019 roku 

1. Układ akt osobowych i ich podział na części 

2. Zasady przechowywania dokumentacji z zakresu czasu pracy 

3. Nowe rodzaje dokumentów przechowywane w aktach osobowych 

4. Techniczne zasady dotyczące prowadzenia akt osobowych 

5. Zasady prowadzenia akt osobowych elektronicznie 

6. Wymagania dotyczące przechowywania dokumentacji elektronicznej przez pracodawcę 

7. Zasady transferu danych kadrowych pomiędzy systemami informatycznymi 

8. Okres przejściowy na dostosowanie dokumentacji do nowych wymogów prawnych 

11:20 – 11:40 Przerwa kawowa

11:40-11:55 INTRAWORQ wystąpienie partnera konferencji

Panel 3

11:55-12:45 Jarosław Sawicki

Najważniejsze dla płatników zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych

1) zmiana zasad obliczania zaliczek na podatek dochodowy za pracowników

2) zmiany terminów składania informacji podatkowych przez płatników

3) brak możliwości składania informacji w formie papierowej – obowiązkowa forma elektroniczna

4) nowe terminy składania zeznań podatkowych

5) zasady akceptacji zeznań sporządzonych przez organy podatkowe – uwagi ogólne

Wyłączenie rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - sposoby zapobiegania

1) jak zwiększą się koszty zatrudnienia najlepiej zarabiających pracowników – przykłady liczbowe

2) zatrudnienie w kilku podmiotach (umowa o pracę/umowa zlecenia) – czy to pozwoli na zmniejszenie wysokości składek?

3) jak zatrudniać członków zarządów spółek, aby nie płacić składek?

4) jak uniknąć płacenia składek od prokurentów spółek?

5) przejście na działalności gospodarczą – kiedy tak a kiedy nie?

Panel 4

12:45 – 13:45 Danuta Denkiewicz

1. Zmiany w przepisach ZUS od 1 stycznia 2019r. w kontekście skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych i dokumentacji osobowo-płacowej;

a) nowe obowiązki informacyjne płatników wobec ZUS w ww. zakresie

b) nowy obowiązkowy raport informacyjny ZUS RPA za nowo zatrudnionych pracowników od 1 stycznia 2019r.

c) zusowskie warunki skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych w okresie od 1.01.1999 do 31.12.2018r., w tym;

- oświadczenie płatnika ZUS OSW- treść i skutki złożenia

- nowy raport informacyjny ZUS RIA, termin złożenia, dane i treść

d) obowiązki płatnika oraz ZUS wobec ubezpieczonego, za którego płatnik złożył raport ZUS RIA

e) nieprawidłowości w formularzu ZUS RIA i sposoby ich korekty

f) dokumentacja dla osób zatrudnionych przed 1 stycznia 1999r.

g) pozostałe zmiany w dokumentach składanych do ZUS po 1 stycznia 2019r., ( zmiana treści formularza ZUS ZWUA)

h) zmiany dostosowujące w Programie Płatnik, e -Płatnik, PUE

2. Korzyści oraz ryzyko składkowo-podatkowe płatników współpracujących z przedsiębiorcami korzystającymi z ulgowych form działalności zarobkowej, o których mowa w tzw. Konstytucji Biznesu

a) współpraca z przedsiębiorcą nierejestrowym, warunki i zasady prowadzenia działalności nierejestrowanej, brak obowiązków składkowo-podatkowych po stronie płatnika, dokumentacja zabezpieczająca płatnika

b) umowa zlecenie a świadczenie usług przez przedsiębiorcę nierejestrowego, podobieństwa i różnice

c) oskładkowanie umowy zlecenia zawartej z dorabiającym przedsiębiorcą korzystającym: z tzw. „ulgi na start” i „ małego ZUS-u”

13:45-14:00  HRK wystąpienie partnera konferencji 

14:00-14:45 Przerwa lunchowa

Panel 5

14:45 – 15:45 Agnieszka Wachowicz

Zasady wystawiania zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku chorobowego i wynagrodzenia chorobowego: 

1) zasady wystawiania zwolnień lekarskich: zwolnienie za okres wsteczny, zwolnienie zaczynające się po dniu wystawienia, zwolnienia szpitalne, zwolnienie dla drugiego płatnika, 

2) zasady przekazywania E-ZLA do pracodawcy 

3) wystawianie E-ZLA w przypadku kilku płatników 

4) wystawianie e-ZLA przez lekarza, dostarczanie wydruku e-ZLA, zaświadczenie wystawione na wydruku z systemu, zwolnienia w okresie przejściowym, 

5) dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę: posiadającego profil płatnika, nieposiadającego profilu płatnika, 

6) przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, jeżeli za część okresu zaświadczenia lekarskiego wypłaty dokonuje płatnik składek, a za część ZUS (e-ZLA / ZUS ZLA) – w przypadku płatnika posiadającego profil płatnika oraz nieposiadającego profilu płatnika składek, 

7) dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS: w przypadku pierwszego zwolnienia, w przypadku kolejnych zwolnień, 

8) postępowanie w razie stwierdzenia błędu w e-ZLA, anulowanie e-ZLA, 

9) zwolnienie wystawione za okres wsteczny (e-ZLA / ZUS ZLA) – czy może być dokumentem do wypłaty. 

10) Rodzaje oznaczeń E-ZLA przyjęte w systemie ZUS 

11) Łatwiejsze zgłoszenie kontroli zwolnienia lekarskiego do ZUS 

12) Funkcjonalności pomagające nadzorować wpływające zwolnienia lekarskie – powiadomienia mailowe i sms 

13) Dodatkowe korzyści dla płatników wynikające z systemu E-ZLA

Panel 6 

15:45 – 16:45 Agnieszka Wołoszyn

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług w świetle zmian wprowadzonych dyrektywą 2018/957 

1. Obecny stan prawny 

2. Najistotniejsze zmiany wprowadzone dyrektywą 2018/957: 

• normy ochrony minimalnej, które powinny być zagwarantowane pracownikom delegowanym zgodnie z prawem państwa przyjmującego: 

- wynagrodzenie w miejsce minimalnych stawek płacy, 

- warunki zakwaterowania 

- dodatki lub wydatki na pokrycie kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania 

• długoterminowe delegowanie przekraczające 12 lub w stosownych przypadkach 18 miesięcy, 

• rozszerzenie stosowania umów zbiorowych pracy, 

• warunki pracy pracowników tymczasowych oraz obowiązki agencji pracy tymczasowej i pracodawcy użytkownika 

Wieczorny spektakl w Och Teatr (szczegóły podamy wkrótce)

Dzień 2

Panel 7 

9:00 – 9:45 Ewa Podgórska – Rakiel

Nowe przepisy ustawy o związkach zawodowych już od 1 stycznia 2019 r. 

1. Kto może należeć do związku zawodowego po 1 stycznia 2019 r. 

2. Jakie są uprawnienia zakładowej organizacji związkowej jeżeli zrzesza większą liczbę osób na umowach prawa cywilnego niż pracowników z Kodeksu pracy. 

3. Co oznacza nowa przesłanka - zrzeszania co najmniej 5% pracowników przy ustalaniu regulaminów wewnątrzzakładowych. 

4. Ochrona szczególna działaczy z terminowymi umowami cywilnoprawnymi. Jak różni się ochrona pracownika od zleceniobiorcy. 

5. Nowe przepisy podnoszą progi reprezentatywności. Co z chronionymi działaczami związkowymi, którzy po 1 stycznia 2019 r. będą już działaczami organizacji niereprezentatywnej. Czy utracą ochronę?

Panel 8 

9:45 – 10:45 Jakub Szajdziński

RODO w kadrach – jak uniknąć problemów z niewłaściwym przetwarzaniem danych osobowych w procesie zatrudnieniowym? 

1. Czy zawsze należy odbierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych? Prawidłowe podstawy do przetwarzania danych osobowych w zgodzie z RODO. 

a. Dlaczego w większości przypadków pracownicy nie muszą wyrażać zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych? Kiedy mimo wszystko taką zgodę warto odebrać? 

b. Dlaczego warto zadbać o zgodę na przetwarzanie danych osobowych w CV? 

c. Komu i w jakim zakresie można udostępniać dane osobowe pracowników? 

d. Czy pracodawca może przetwarzać dane wrażliwe pracownika? 

2. Czy pracownik może żądać od pracodawcy usunięcia swoich danych osobowych? Prawa osób których dane dotyczą wynikające z RODO. 

a. Jakie według RODO są prawa pracowników jako osób których dane dotyczą? 

b. Jak długo pracodawca może przetwarzać dane osobowe pracownika? 

c. Jak poprawnie realizować prawa pracowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych? 

d. Co w rzeczywistości należy rozumieć przez prawo pracownika do bycia zapomnianym? 

3. Jak poprawnie spełnić obowiązek informacyjny wobec swoich pracowników? 

a. Co to jest obowiązek informacyjny? 

b. Gdzie umieścić i w jakiej formie spełnić obowiązek informacyjny wobec pracowników? 

c. Co z pracownikami zatrudnianymi przed wejściem w życie RODO? 

d. Jak spełnić obowiązek informacyjny wobec obcokrajowców? 

4. Czy RODO zakazuje fotografowania pracowników lub wykorzystywania ich zdjęć? 

a. Czy zdjęcie to dane biometryczne? 

b. Ochrona wizerunku pracownika? 

c. Naruszenie dóbr osobistych pracownika, a RODO. 

d. Czy każdy pracodawca może przetwarzać dane dotyczące skazań i karalności? 

e. Dane dotyczące zdrowia, a zwolnienia lekarskie.

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa

Panel 9

11:00 – 12:15 Marcin Wojewódka

PPE a PPK – alternatywa wyboru 

Prezentacja w zakresie porównania dwóch instytucji dodatkowego gromadzenia kapitału obejmująca w szczególności takie zagadnienia jak: 

• Zasady ogólne (dobrowolność, obowiązkowość), 

• Procedury tworzenia (umowy, rola reprezentacji pracowników oraz organu nadzoru), 

• Zasilenia (wpłaty, składki, dopłaty), 

• Zasady inwestowania środków, 

• Zasady wycofania środków przed osiągnięciem wieku lat 60, 

• Zasady wycofania środków po osiągnięciu wieku lat 60, 

• Obowiązki pracodawcy. 

12:15 – 12:30 Funk International wystąpienie partnera konferencji 

12:30 – 12:45 Przerwa kawowa

Panel 10

12:45 – 14:00 Anita Gwarek

Zmiany w Kodeksie Pracy w 2019 roku 

1. Monitoring w miejscu pracy (monitoring poczty elektronicznej) 

2. Zmiany w Kodeksie pracy w zakresie ochrony danych osobowych w związku z RODO – prace w toku. 

3. Zmiana zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę. 

4. Niekaralność w jednostkach sektora finansowego – nowe uregulowania 

5. Prezydencki projekt zmian w Kodeksie pracy: 

- Uzupełniające zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich (objęcie szczególną ochroną innych osób niż rodzice). 

- Zmiany w zakresie świadectwa pracy (w zakresie prostowania świadectwa pracy, możliwości wystąpienia o wydanie świadectwa pracy lub zastępczego świadectwa pracy). 

- Zmiany w zakresie mobbingu (odszkodowanie bez rozwiązania umowy) i dyskryminacji (stworzenie otwartego katalogu przesłanek) 

- Zmiany w zakresie wykroczeń oraz przedawnienia roszczeń. 

6. Zmiany w Kodeksie pracy w związku z ustawą o zarządzie sukcesyjnym. 

7. Zmiany w zakresie telepracy (wniosek pracownika). 

14:00 – 14:45 Przerwa lunchowa

Panel 11

14:45 – 15:45 Przemysław Ciszek

Zatrudnianie cudzoziemców – czy czeka nas rewolucja?

1. 12 zamiast 6 miesięcy pracy bez zezwolenia (Ukraina i inne państwa z tzw. Wielkiej Szóstki),

2. Nowe przypadki pracy na oświadczeniach,

3. Zmiany pracodawców użytkowników podczas pracy na zezwoleniu na pracę,

4. Elektronizacja procedur.

Stoliki eksperckie (16:00-17:00)

Jakub Szajdziński, Marcin Wojewódka, Anita Gwarek, Danuta Denkiewicz, Łukasz Prasołek, Agnieszka Wachowicz, Jarosław Sawicki, Przemysław Ciszek

Aby dokonać rejestracji na konferencję, kliknij w przycisk i wypełnij formularz online. Możesz również pobrać formularz rejestracji i przesłać go do nas. 

Adres

13 - 14 grudzień 2018 Warszawa, Hotel Radisson Blu Sobieski

Dane kontaktowe

e-mail:
biuro@cwpp.pl
biuro@praktyczneszkolenia.com
telefon:
(22) 357-27-79
518 – 620 – 190
www.cwpp.pl
www.praktyczneszkolenia.com